współrzędne barwy/colour coordinates #FF00FF

Galeria Uniwersytecka Kalisz 2016, Galeria Schody Warszawa 2016

Współrzędne barwy, Grupa naN, 2016

english below

Projekt inspirowany jest pięciotomowym dziełem Farbenlehre Johanna Wolfganga Goethego z 1810 roku, które, było – wg autora – jego najważniejszym dziełem oraz zwieńczeniem ponad dziesięcioletnich eksperymentów z widmem optycznym. Dzięki swoim obserwacjom zwrócił uwagę na proces postrzegania kolorów, psychologicznego oddziaływania barw i znaczenie aparatu wzrokowego na percepcję oraz ocenił wszystkie zjawiska barwne wyłącznie według ich działania na człowieka. Barwne światło zmienia percepcję, ma wpływ na nasze odczucia oraz postrzeganie rzeczywistości. Wspaniałe, poetyckie, egzaltowane opisy światła w Teorii barw mocno mijają się z językiem naukowym.  Po krótkiej fascynacji teorią Goethego – szczególnie przez artystów jego epoki – koncepcja ta została zapomniana.

Eksperymenty Goethego z pryzmatem wodnym oraz czarno-białymi fakturami optycznymi stały się inspiracją dla naszego projektu Współrzędne barwy, wykorzystującego optyczne efekty, które powstają w wyniku przetwarzania obrazu przez wodę, powietrze, kryształ, szkło.

Projekt w formie instalacji intermedialnej składa się z sześciu elementów:

 

pryzmat ze szkła wypełniony wodą, która filtruje wyświetlany z projektora obraz ruchomy inspirowany grafikami zamieszczonymi w dziele Farbenlehre

prostopadłościenny zbiornik z wodą, znajdujący się w namiocie bezcieniowym, który jest ekranem i filtrem dla projekcji szczelinowej

obiekt lustrzany z warstwą wody, który odbija i deformuje obraz video

obiekt lustrzany zawierający fragment tekstu z Fausta Goethego: Verweile doch! Du bist so schon! (‘Trwaj chwilo! Jesteś tak piękna!’) a odnoszący się do słów naukowca poszukującego prawdy aż do zaprzedania duszy diabłu. Obiekt wyhodowany w procesie krystalizacji to „wyhodowanie” idei koloru magenty; iluminacja; eureka

projekcja kolorowego światła RGB z reflektora punktowego na grafikę w formie inspirowanej tablicami pseudoizochromatycznymi Ishihary, badającymi zdolność oka do rozróżniania kolorów. Ta instalacja przewrotnie testuje naszą zdolność do rozróżniania kształtów w różnych kolorach światła i zawiera fragment tekstu z Fausta Goethego: Verweile doch! Du bist so schon! (‘Trwaj chwilo! Jesteś tak piękna!’)

aplikacja interaktywna: wyświetlane na monitorze kolory opisane notacją heksadecymalną przy ingerencji człowieka przybierają barwę magenty #FF00FF

 

Color Coordinates, by naN, 2016

 

The project is based on Farbenlehre, a five-volume work by Johann Wolfgang Goethe from 1810, which, according to the author, was the most important of his works and the result of ten years of experimenting with the light spectrum. He analysed the process of colour perception, the influence of colour on the psyche and the importance of the optical apparatus in perception, as based on his observation, and rated all the phenomena of colours in accordance with their effects on us. Coloured light changes our perception, influences our feelings and the way we see reality. His wonderful, poetic, exalted descriptions of light in The Theory of Colour greatly differ from cold scientific terminology. After a short period of fascination with Goethe’s theory, especially among the artists of his time, the theory had been forgotten.

Goethe’s experiments involving the water prism and black-and-white optical forms have inspired us to create the project Colour Coordinates using optical effects created by processing image with water, air, crystal and glass.

The project as an installation consists of 6 parts:

 

a glass prism filled with water, which filters a moving image displayed by a projector,   inspired by graphics from Farbenlehre

a cuboid container filled with water inside a shadeless tent serving as a screen and filter for slit projection

a mirrored object with an amount of water reflecting and deforming a moving image

a mirrored object containing a fragment from Goethe’s Faust: Verweile doch! Du bist so schon! (Beautiful moments, do not pass away!) – referring to the words from the mouth of a scientist searching for the truth, to the point of giving his soul to the devil. The growth by crystallization of the object is the “growth” of the idea of magenta; illumination; eureka

projection of RGB colour from a spotlight reflector onto an image created to resemble pseudoisochromatic Ishihara’s plates tests the viewer’s ability to differentiate between colours. The installation tests that ability for shapes in a different way, also containing a fragment from Goethe’s Faust: Verweile doch! Du bist so schon! (Beautiful moments, do not pass away!)

an interactive program: colours shown on the monitor described with hexadecimal notation, via humans’ action become magenta #FF00FF