credo

english below

W mojej twórczości koncentruję się na zjawisku światła i przestrzeni i ich wartości estetycznej budującej wrażenie. Rzeczywistość jest tylko złudzeniem optycznym; odgradza nas od prawdziwego świata jak kurtyna. Specyficzna budowa ludzkiego oka (camera obscura) i unikatowa możliwość odbioru wrażeń barwnych jest specyficzną zdolnością ludzkiego umysłu, przetwarzającą zarejestrowany obraz czarno-białej rzeczywistości i odbitej fali świetlnej w formie efemerycznych, migotliwych, ciągle zmiennych obrazów, wrażeń, chwil. Fascynująca jest zdolność światła do przekazywania treści metafizycznych i odsyłania do treści pozazmysłowych.

Zjawisko światła naturalnego; kwanty energii pochodzące z gwiazdy Słońce, wysyłane z ogromną prędkością przez czarny Kosmos, aby odbić się i dotrzeć do oka, to w fizyce zaledwie optyczne zjawiska atmosferyczne – przenikanie światła przez różne materie. Moja twórczość to próba materialnego uchwycenia tych efemerycznych zjawisk przy użyciu światła elektrycznego i materii transparentnych, półprzezroczystych i prawie nieprzejrzystych. Przestrzenie łudzące wzrok, otwierające polisensoryczną możliwość odbioru światła swoistą synestezją. Odbiorcą światła może być nie tylko wzrok, ale również inne zmysły. Odchodzę od projektowania formy na rzecz projektowania wrażeń, złudzeń, taktylnych odczuć.

While creating my artistic works, I have put focus on the phenomenon of light in space and the aesthetic value of both that creates the viewer’s impression about them. Reality is just an optical illusion – it separates us from the actual world just like a curtain does. The peculiar structure (camera obscura) and way of perceiving colour of the human eye makes for the uniqueness of the human brain’s ability to process the captured image of the black-and-white reality and the reflected light waves into ephemeral, twinkling, constantly changing images, impressions, instants. It is fascinating how light can convey metaphysical meanings and refer to extrasensory matters.

The phenomenon of natural light; quants of energy sent from the Sun at enormous speed through the pitch black cosmos in order to bounce off something and hit your eye – for physicists it’s a mere optical atmospherical phenomenon – penetration of light through various substances. My works are an attempt to capture those ephemeral phenomena with electric light and transparent materials – translucent and almost opaque. Delusive spaces giving the opportunity to polisensorically receive light, akin to synesthesis. It’s not only the eye that can perceive light, other senses also can. I’ve decided to abort designing figures in favour of impressions, illusions, tactile feelings.