naN

Grupa naN

Alicja Panasiewicz/Adam Panasiewicz

english below

Alicja Panasiewicz/Adam Panasiewicz

powstała w roku 2015 na bazie doświadczeń wynikających ze współpracy i działalności artystycznej Alicji i Adama Panasiewicza. Duet artystyczny zajmuje się głównie realizacjami artystycznymi wykorzystującymi język nowych mediów, który daje dużą swobodę kreacyjną oraz interpretacyjną projektów intermedialnych. Not a Number – nie-liczba – to w informatyce numeryczny typ danych  oznaczający niezdefiniowaną lub niereprezentowalną wielkość; pojawiający się na urządzeniach programowanych w przypadku braku danych cyfrowych. Nie-liczba – pustka czy przestrzeń na działanie analogowe? Na styku nauki i sztuki znajduje się obszar będący inspiracją dla twórczości grupy not a Number.

Dotychczasowe realizacje, dotyczące zjawisk związanych z percepcją światła i przestrzeni są utworami wykorzystującymi intermedialny, a w szczególności multimedialny język wypowiedzi. Struktura komunikatu wizualnego jest bardzo dokładnie dobrana do treści merytorycznych, a poszerzenie o formy interaktywne projektowane specjalnie do konkretnego projektu włącza widza w percepcję przekazu.

W obszarze ich zainteresowań znajduje się obraz sterowany cyfrowo jako narzędzie komunikacji oraz światło jako medium w mediach analogowych jak również cyfrowych. Digitalność a ” rozszerzona percepcja”. Posthumanistyczne próby przekroczenia zmysłów i przestrzeni doświadczenia w sztuce. Błędy percepcyjne jako inspiracja dla sztuk wizualnych. Artystyczna wrażliwość w sztuce cyfrowej, wirtualnej rzeczywistości oraz ewolucja percepcji w erze cyfrowej.

Inspiracje czerpią głównie ze świata nauki; zarówno współczesnej, zaawansowanej technologicznie, jak również z teorii już nieaktualnych, które fascynowały ludzkość dziesiątki czy setki lat.

Prace takie jak 1:200000 i starsze związane ze zjawiskami percepcji światła wykorzystują język multimediów jako strukturę przekazu wizualnego, która nie zawsze jest jasna, ale bardzo starannie dopasowana do istotnych treści, które inspirują członków NaN.

Niektóre projekty, np. #FF00FF, zostały zrealizowane przy pomocy programisty, który wnosi wkład w charakter przekazu dzieł, wykorzystując interaktywne formy stworzone specjalnie dla tych dzieł.

Ostatni projekt Samolubna Kartografia koncentruje się na geometrycznych zasadach konstruowania map i projekcji geoidy na płaszczyzną.

Punktem wspólnym dla sztuki i nauki jest kreacja i kreatywność; technologia jest zaś punktem, gdzie nauka i sztuka łączą się. Wchłanianie nowych technologii jako medium sztuki; współpraca artystów i naukowców; dematerializacja sztuki i synergia wszystkich zmysłów a jednocześnie podejście krytyczne, wskazujące etyczne i filozoficzne aspekty wiedzy.

 

naN  – not a Number group

Alicja Panasiewicz/Adam Panasiewicz

is an artistic group formed in 2015. It is primarily based on the collaboration in artistic activity of Alicja and Adam Panasiewicz. The artistic duet is mainly concentrated on artistic works using the language of the new media that make for great liberty in creation, and vagueness of interpretation, of the projects on intermedia.

“not a Number” is a numeric data type in computer science denoting an undefined or unrepresentative size; it appears on programmable devices in case of lack of digital data. Non-number – empty or space for analog operation? At the junction of science and art there is an area which is an inspiration for the work of the not a Number group.

They are inspired mainly by the world of science, both modern, technologically advanced and outdated theories that have fascinated mankind for decades or hundreds of years.

Creation and creativity are common points for art and science; technology is the point where they merge. Absorption of new technologies as a medium of art; cooperation between artists and scientists; dematerialization of art and synergy of all senses and at the same time a critical approach that points to ethical and philosophical aspects of knowledge is the point of interest of the not a Number group.

They are interested in digitally controlled image as a medium of communication and light as a medium between analog and digital media. Digitality and “augmented perception”. Posthumanous attempts to exceed the senses and the space of experience in art. Perceptive errors as an inspiration for visual arts. Sensitivity in digital art, virtual reality and changes in perception in digital era.

Works such as 1:200000 and also older ones related to the phenomena of light perception use the language of multimedia as a structure of visual message that is not always clear, yet very carefully adjusted.

One of the inspirations for the project [alter] was the scientific fact that everything that exists resonates. Human perceives vibrations of miscellaneous frequencies with all senses as sound, electricity, heat, light/colour, X-rays, even cosmic waves, and possibly mental and ethereal waves. The naN group has translated resonance to the language of art.

The other project #FF00FF is based on Goethe’s experiments involving the water prism and black-and-white optical forms described in the five-volume work Farbenlehre. It has inspired naN group to create the project using optical effects created by processing image with water, air, crystal and glass.

The latest Selfish Cartography project focuses on the geometric principles of constructing maps and projecting geoid on a plane.

Many projects have been realized with the help of a programmer, who contributes to the character of the message of the works using interactive forms created just to suit those works.

 

Ważniejsze wystawy/selected exhibitions:

LIMES ZERO, Cracow Gallery Week, 04.2019; 2,4,5,8-OBRAZ-REZONANS (2,3,5,8-picture-resonance) Centrum Ekspozycyjne Stara Kotłownia, Olsztyn 02-03.2019, [ALTER] Galeria OFF Frame, Krakow, 2018; SAMOLUBNA KARTOGRAFIA (Selfish Cartography), Galeria Łaźnia, Radom, 10.2017; WSPÓŁRZĘDNE BARWY (Colour Coordinates), Warszawa, Schody Gallery, 10.2016, #FF00FF, Kalisz, Uniwersytecka Gallery, 02-03.2016, SZEŚĆ PRZYCZYN CIENIA (6 reasons of the shade), Kraków, Cellar Gallery, 10.2016, ZARÓWNO (EITHER), Kielce, XS Gallery, INTERFERENCJE  in the conference Discursive Geometry 09. 2015, MORFEUSZ (Morpheus), multimedia installation, Kalisz, Uniwersytecka Gallery, 10.2015, LIGHTPRESENCE, multimedia installation, 1st International Digital Art Triennial, Hungary, Szegszard, House of Art, 09-11.2015 – Grand Prix, 1:200000, XS Gallery, Kielce 04.2015, OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA (Light Presence), Galeria MINI, Kraków, 05.2014, SUBWERSJE ŚWIATŁA (Light Subversion), Gallery Rękawka Kraków 12.2012, INPUT/OUTPUT, Lamelli Gallery, Kraków 2012, LUX LUMEN, Gallery Artefactory, Kraków 09.2011, Luce da luce, Lokator Club, Kraków 06.2010,  LPP – light lines, Pauza Club, Kraków 06.2009,

 

Alicja Panasiewicz

Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, obecnie wykładowcą na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prowadzi zajęcia na kierunku Wzornictwo i Digital Design oraz warsztaty dla studentów poszerzające percepcję światła i przestrzeni. Zajmuje się rzeźbą świetlną oraz instalacjami świetlnymi.

 

Visual artist, studied at the Academy of Fine Arts in Krakow, Poland. Since 1996 she has been working at the Faculty of Art at the Pedagogical University of Cracow, teaching biodesign, environmental art and visual structures. She leads workshops for students about visual perception and environmental art. She creates light objects and installations and has put focus on the phenomenon of light in space and the aesthetic value of both that creates the viewer’s impression about them.

www.alicjapanasiewicz.net

 

Adam Panasiewicz

W 1991 roku ukończył krakowską Akademię Sztuk Pięknych. Pracuje na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.  Zajmuje się grafiką cyfrową, rysunkiem i cyfrowym wideo. Bada granice recepcji obrazu ruchomego, skupiając się głównie na właściwościach jego odbioru w kontekście fizjologii widzenia. Jest współtwórcą instalacji interaktywnych, wykorzystujących języki programistyczne w celu poszerzenia definicji dzieła, kształtującego się w procesie udziału odbiorcy. Instalacje odnoszą się do tematów związanych z wątkami egzystencjonalnymi, które widoczne są już w działalności graficznej, ale również tematem instalacji stają się teorie naukowe wykorzystujące nowe media.

 

In 1991 he graduated from the Krakow Academy of Fine Arts. Since 1994 he has worked at the Faculty of Art at the Pedagogical University of Krakow. He works in the medium of digital graphics, drawing, and digital video. in his practice, he investigates the limits of perception of the moving image, focusing on the properties of reception in the context of the physiology of vision. He makes interactive installations that employ programming languages ​​to expand the definition of work emerging in the process of participation of the user.

https://issuu.com/adpan/docs/input_output1