Warstwa c+1

Miejsce spotkań artystycznych Szczere Pole
english below

Warstwa kopalna Antropocenu będzie wąskim paskiem sprasowanych śmieci; tyle pozostanie w 4,5 miliardowej historii Ziemi po nas, ludziach. To zaledwie moment. Plastiki, tworzywa, chemikalia i wszystko to co potrzebne i zbędne szczelnie przykryje inne warstwy geologiczne jako smutna pamiątka dumnej rasy ludzkiej. Czy będzie to warstwa ostatnia?

Rozważania w kontekście naszej, ludzkiej bytności na planecie Ziemi, na ogół koncentrują się wokół konstatacji, że absurdalne jest niszczenie własnego domu, nie szanowanie natury i zasobów planety, spory o rzeczy nieważne. Tak pewnie widziałby nas przybysz z zewnątrz, który obiektywnie mógłby spojrzeć na cieniutką narośl na planecie Ziemi, jaką jest nasza cywilizacja.

Namysł ekologiczny i troska o zachowanie dobrostanu istoty ludzkiej teraz i w przyszłości powinna stać się płaszczyzną porozumienia, centrum współpracy i dyskursu ogólnoświatowego. Może temu pomóc krytyczne podejście do cywilizacyjnej działalności człowieka

Termin Antropocen to obecna epoka geologiczna, zaproponowana  w 2000 r. przez laureata Nagrody Nobla z dziedziny chemii Paula Crutzena. Określenie to nawiązuje do negatywnego wpływu działalności człowieka na funkcjonowanie procesów przyrodniczych zachodzących w skali całego globu. Zgodnie z twierdzeniem Crutzena początek tej epoki nastąpił około 200 lat temu.

Instalacja: płyta termoplastyczna, odcisk śmieci, projekcja, folia polaryzacyjna, kreda

https://www.facebook.com/SzczerePoleGallery

The fossil record of the Anthropocene will be a narrow strip of compressed rubbish; that’s how much will be left of us humans in the 4.5 billion years of Earth’s history. This is but a moment in time. Plastics, synthetics, chemicals and all that is necessary and unnecessary will tightly cover the other geological layers as a sad reminder of the prideful human race. Will this be the last layer?

Reflections in the context of our human existence on planet Earth generally revolve around the observation that it is absurd to destroy one’s own home, to disrespect nature and the planet’s resources, to argue about inconsequential things. This is how an outsider who could look objectively at the thin, crusty film on planet Earth that is our civilisation would probably see us.

Ecological reflection and concern for the preservation of human well-being, now and in the future, should become a platform for understanding, a centre for cooperation and global discourse. A critical approach to human civilisational activity can contribute to this.

 

The term Anthropocene refers to the current geological epoch, proposed in 2000 by Nobel Laureate in Chemistry Paul Crutzen. The term refers to the negative impact of human activity on the functioning of natural processes on a global scale. According to Crutzen, this epoch began about 200 years ago.

 

Installation: thermoplastic board, rubbish imprint, projection, polariser film sheet, chalk