The Stealer of Light

International Media Art Project SEE Djerba, Tunisia, 29.068-1.09.2019

Kradnący Światło

english below

 

W tej realizacji grupa not a Number podjęła kilka aspektów:

– tendencję do odczytywania ludzkiej twarzy w pozornie abstrakcyjnych wzorach; szczególnie zasadę „magicznego trójkąta” wyznaczonego przez linię oczu, nosa i ust. Odczytywanie twarzy jest jedną z podstawowych funkcji naszego mózgu sterowaną przez tzw. zakręt wrzecionowaty;

– wychwytywanie przez ludzkie oko świecących elementów w otoczeniu, która to skłonność została prawdopodobnie wypracowana w procesie ewolucji. Wykorzystując światło sztuczne – kopię światła naturalnego, poszukujemy substytutu, który będzie odbiciem światła naturalnego;

– kradzież światła i jego materializacja – główne odniesienie realizacji – odnosi się do tradycji judeo-chrześcijańskiej określającej pierwszego anioła Lucyferem – niosącym światło,  zanim sprzeciwił się Bogu i został strącony do piekieł. Ten, który przyniósł światło ludziom aby ich oświecić; przynieść im wiedzę.

– zderzenie znaczenia znaków: nieba, chmur, twarzy, światła i jego zanikania, porządku Świata.

– odniesienie do harmonii antonimów: światło- ciemność; dobro-zło; niebo-piekło; anioł-diabeł; pozytyw-negatyw. Od czasów starożytnych, światło i ciemność odgrywały kontrastujące role. Biały i czarny, dzień i noc, ten kontrast stał się symbolem dobra i zła. Światło zostało oświecone przez starożytnych ludzi, którzy czcili boga ognia lub boga słońca.

– pochodząca od imienia Lucyfer lucyferyna jest substancją chemiczną znajdująca się w organizmach stworzeń bioluminescencyjnych. Bioluminescencja zachodzi wówczas, gdy światło uwalnia się w wyniku reakcji chemicznej: enzymu lucyferazy i lucyferyny pigmentowej. Lucyferazy daje elektron do lucyferyny w celu wytworzenia oksylucyferyny i uwalnia światło, powodując zielono-żółty blask. Wiele stworzeń świeci, ponieważ ta reakcja chemiczna zachodzi wewnątrz ich ciała. Terminy lucyferaza i lucyferin pochodzą od łacińskiego terminu lucem ferre, który oznacza „nosiciel światła”.

Najstarszy zachowany szczegółowy opis bioluminescencji pochodzi z Arystotelesa. W De Anima (około 350 r. p.n.e.), traktacie o naturze żywych istot, Arystoteles napisał: „Nie wszystko jest widoczne w świetle, ale tylko kolor właściwy dla każdej rzeczy; ponieważ niektóre rzeczy nie są widoczne w świetle, ale powodują postrzeganie w ciemności, np. te rzeczy, które wydają się ogień i błyszczące (i nie ma dla nich jednej nazwy), takie jak grzyby, rogi, głowy, łuski i oczy ryb; ale w żadnym z nich nie jest właściwy kolor widziany”.

Po raz pierwszy reakcja chemiluminescencyjna została opisana naukowo w 1877 roku przez farmakologa Raphaëla Duboisa do zastanowienia się, czy bioluminescencja. Dubois doszedł do wniosku, że bioluminescencja jako reakcja chemiczną zachodzącą wewnątrz żywego organizmu wymaga cząsteczki stabilnej termicznie, którą nazwał lucyferyną oraz cząsteczki labilnej termicznej, która według niego może być enzymem i nazywana lucyferazą.*

* How luciferin brought living light to folklore and science by Jennifer Tsang


instalacja składa się z:

– 5 świetlówek ciepło i zimnobarwowych dł. 60 cm, wydruk cyfrowy

– siatki z tworzywa sztucznego, chemical light sticks, wym. 60×200 cm; światło zanikające w ciągu 24 h w procesie chemicznej reakcji luminescencji.

 

The Stealer of Light by not a Number group

For this realization, the not a Number group took up several aspects:

– the tendency to recognise human faces in seemingly abstract patterns; especially the principle of the „magical triangle”, which is formed by joining the eyes, nose and mouth. Reading the face is one of the basic functions of our brains, controlled by the so-called „spindle turn”;

– the human eye intercepts luminous elements in the environment, a tendency which has probably been developed through evolution. Using an artificial light – a copy of natural light – we are looking for a substitute that will reflect natural light;

– the theft of light and its materialization – the main reference in the work – refers to the Judeo-Christian tradition which gives the first angel the name Lucifer – carrying light – before opposing God and being cast down to hell. the one which brought light to men to enlighten them, brought them knowledge;

– the clash of the meanings of signs such as: sky, clouds, the face, light and its disappearance, the order of the world;

– Reference to the harmony of the antonyms: light – darkness; good – evil; heaven – hell; angel – devil; positive – negative. Since ancient times, light and darkness have played contrasting roles. White and black, day and night – this contrast has become a symbol of good and evil. Light enlightened ancient people who worshipped the god of fire or the god of the sun;

– Using luminescence which occurs when light is released as a result of a chemical reaction: luciferase enzyme and pigmented luciferine. Luciferase gives an electron to the luciferine to produce oxylluciferine and releases light, causing a green-yellow glow. Luciferine is a chemical found in the organisms of bioluminescent creatures. Many creatures shine because this chemical reaction occurs inside their bodies.

– the first chemiluminescent reaction was described scientifically in 1877 by pharmacologist Raphaël Dubois to consider whether bioluminescence. Dubois concluded that bioluminescence as a chemical reaction occurring within a living organism requires a thermally stable molecule, which he called luciferin, and a labile thermal molecule, which he believes may be an enzyme and called luciferase.

– the terms luciferase and luciferin are derived from the Latin term lucem ferre, which means „light carrier”. the oldest preserved detailed description of bioluminescence comes from Aristotle. in De Anima (around 350 BC), a treatise on the nature of living beings, Aristotle wrote: „Not everything is visible in light, but only the colour specific to each thing; since some things are not visible in light, but cause perception in darkness, e.g. those things that seem fire and shiny (and there is no single name for them), such as mushrooms, horns, heads, scales and fish eyes; but in none of them is the right colour seen.” *

* How luciferin brought living light to folklore and science by Jennifer Tsang

The installation comprises the following parts:

— 5 warm and cool light fluorescent lamps, 60 cm (2 ft) in length; digital print

— plastic nets measuring 60×200 cm (2×7 ft), glow sticks; the light fades away in 24 hours – the chemical reaction of fluorescence.