szkice światłem – szkice z natury

Galeria BB Wrocław 2008

szkice z natury/szkice światłem

english below

Światło samo przez się jest piękne, ponieważ natura jego jest prosta (…) jest piękne i najbardziej przyjemne dla wzroku. Robert Grosseteste

 

Cykl obiektów świecących jest wynikiem moich artystycznych poszukiwań zainspirowanych światłem; skupienie uwagi widza na prostym pięknie światła naturalnego przejawiającym się w zjawiskach przyrody. Przy użyciu światła sztucznego chcę pokazać piękno światła naturalnego. Poprzez dematerializację obiektu i skupienie uwagi na procesie obserwacji i percepcji chcę poszerzyć rozumienie dostrzegania światła oraz odczuwanie wszystkimi zmysłami.

 

Słońce, księżyc, gwiazdy, woda, deszcz i śnieg, zjawiska naturalne to poezja formy i materii. Kształty, kolory, struktura, faktura, powierzchnia, zjawiska optyczne to istotne cechy działające na moją wyobraźnię i zmysły. Rozszczepianie i załamywanie światła obserwujemy codziennie w postaci tęczy, halo, blików świetlnych, zdeformowanego kształtu w wodzie.

Efekty rozchodzenia się światła w ośrodku transparentnym, na przykład w powietrzu i w wodzie, przywodzą na myśl własności ciał przezroczystych, które staram się eksploatować, wykorzystując fizyczne właściwości materiałów. Staram się pochwycić ulotny walor świetlny, zatrzymać go i w konsekwencji uczynić zeń narzędzie własnej ekspresji. Zależy mi na budowaniu klimatu kontemplacyjnego, aury tajemniczości i zapatrzenia, których często doświadczamy, obcując z naturą.

 

Obiekty świetlne wchodzące w skład projektu Szkice z natury:

 

DREAMWOVEN

Nietrwały, migotliwy, trudno uchwytny ślad pod powiekami – powidok. W pierwszej chwili jako negatyw, a później jako kolor dopełniający. Ślady rzeczywistości przeplatające się ze snami, myślami, zapamiętanymi obrazami i tworzące nowe obrazy. Seria obiektów Dreamwoven jest artystyczną interpretacją zjawiska powidoku.

materiały: metalowa linka, elementy świecące – elektroluminescencja w zmiennym polu elektrycznym

wymiary: 40x30x70 cm, 40x30x50 cm, 30×15 cm

 

UMBRA

Co nie ma cienia, istnieć nie ma siły.     Czesław Miłosz

Pierwotne znaczenie słowa umbra to cień, noc oraz zasłona, abażur. Projekt – instalacja świetlna odnosi się do podstawowych wrażeń wzrokowych związanych z percepcją światła i cienia. Kreowanie obrazów przy pomocy światła i cienia.

materiały: żarówka, silnik, folia plastikowa, rastry

wymiary: fi 30-40 cm, wys. 100 cm

 

 

KAŁUŻA ŚW. TOMASZA

Kałuża św. Tomasza została zainspirowana otoczeniem: poruszaną wiatrem kałużą na ulicy św. Tomasza w Krakowie, w której odbijały się nocne światła miasta. Przywołuje również filozofię tomistów mówiącą o pięknie rzeczy, które mogą odbijać światło, a przez to przekazywać piękno metafizyczne według średniowiecznej formuły consonantia et claritas – ‘harmonia i blask’.

Światło jest przyczyną rozkoszy estetycznych, pisał św. Tomasz z Akwinu. Światło z diod LED uwydatnia fakturę powierzchni. Wypukłe elementy lśnią intensywnie, dając wrażenie przestrzenności. Wartością dodatkową jest swoista łagodna aura, poblask rzucany na ścianę lub podłogę.

Obiekty są interpretacją kałuży, więc są prezentowane na podłodze, co podkreślało ich „wodne” konotacje.

materiał: szkło slamping, aluminium, LED

wymiary: 50x90x3 cm, 55x80x3 cm

 

 

KAŁUŻE PSEUDO-DIONIZEGO

Nawet najmniejsza kałuża odbija niebo i tworzy refleksy światła. Obiekty są przekaźnikiem – odbite światła kreują abstrakcyjne obrazy na suficie oraz przekazują to, czego nie dostrzegamy na co dzień.

materiał: lustro fazowane

wymiary: 65×35 cm, 35x30cm, 25×20 cm

 

FANTASMAGORIA

Efemeryczne obrazy powstałe przez promienie słoneczne prześwietlające liście drzew – projekcja abstrakcyjnych obrazów. XIX-wieczne spektakle przy użyciu światła i cieni rzucanych przez ażurowe powierzchnie zwane fantasmagorią. Cienie – obrazy to ciągle poddająca się reprodukcji materia.

materiał: karton, metalowa konstrukcja, rastry, żarówka

wymiary: 45x45x100 cm

 

RAYOGRAFIA

Gdybym miał niebios wyszywaną szatę

Z nici złotego i srebrnego światła,

Ciemną i bladą, i błękitną szatę

Ze światła, mroku, półmroku, półświatła     

William Butler Yeats

Świetlne pismo – rysunek promieni w mroku. Rejestracja promieni – zmiana jego natury z efemerycznej i niematerialnej na cielesną, dotykową. Jednocześnie zaświadczenie jego istnienia. Zatrzymanie wzruszeń, zatrzymanie w czasie.

materiały: pleksiglas, świetlówka, sznur nasączany proszkiem samoświecącym, szkło sodowe, metal, halogen

wymiary: 6x6x90 cm/różne

 

 

KROPLOGRAFIA

Zaprawdę nie wie nic,

kto nie przebywał w mrokach    Hermann Hesse

 

Rozchodzenie się promieni światła w przejrzystej wodzie, bliki światła w kroplach deszczu, rozbłyski światła w rosie tworzą niepowtarzalny rysunek – obraz światła. Obserwacje tych codziennych zjawisk.

materiał: szklane bańki, elementy świecące – elektroluminescencja w zmiennym polu elektrycznym, szklane kulki, aluminium, LED

wymiary: zmienne/80x40x4 cm

 

 

sketches from nature/sketches out of light

Light is beautiful by itself, because its nature is simple […] it is beautiful and most pleasing for the eye. Robert Grosseteste

This series of objects is a result of my artistic explorations inspired by light; focusing the viewer’s attention on the simple beauty of natural light manifesting itself in natural occurrences. By using artificial light I want to show the beauty of natural light. By dematerialising the object and focusing on the observation and perception process, I want to expand understanding of observing light and experiencing with all the senses.

The Sun, the Moon, water, rain and snow, natural phenomena are the poetry of matter and form. Shapes, colours, textures, surfaces, optical phenomena are important properties influencing my imagination and my senses. We observe how light diffracts and refracts everyday as rainbows, halos, glances of light, deformed underwater shapes. Effects of light propagation in a transparent medium, such as air or water, makes the properties of translucent bodies, which I try to utilize using physical qualities of materials. I try to capture the transitory value of light, freeze it and, as a consequence, make it my tool of expression. I am especially concerned about building a contemplative climate, an aura of mystery and reverie, which we often sense when in natural environments.

Light objects that are part of the project Sketches from nature:

DREAMWOVEN

An unstable, flickering, evasive trace seen under your eyelids – an afterimage. While being a negative at first, it transforms into complementary colours. Traces of reality interweaving with dreams, thoughts, remembered images – simultaneously creating new images. “Dreamwoven” is an artistic interpretation of the phenomenon of aftersight.

Materials employed: a metal cord, luminescent elements – an electroluminescence in a changing magnetic field.

Dimensions: 40x30x70 cm, 40x30x50 cm, 30×15 cm

 

UMBRA

(…) what has no shadow, has no right to exist (…) Czesław Miłosz

The original meaning of umbra is 'shadow’, 'night’ and 'curtain, lampshade’. The project – a light installation – refers to basic visual experiences related to perception of light and shadow – creating images with light and shadow.

Materials: a lightbulb, an engine, plastic foil, a raster screen

Dimensions: diameter 30-40 cm, height 100 cm

 

THE PUDDLE OF SAINT THOMAS

The Puddle of Saint Thomas was inspired by the surroundings: a puddle on Saint Thomas Street in Krakow, lightly moved by the wind, reflecting the city’s nightly lights. It also reminds of Thomists’ philosophy pertaining to the beauty of things that can reflect light and thus relay metaphysical beauty according to the medieval formula “consonantia et claritas” – harmony and shine.

“Light is the reason of aesthetic pleasure”, wrote Saint Thomas Aquinas. The light emitted by LED diodes accentuates surfaces’ textures. Convex elements shine intensely, giving the sensation of spatiality. The peculiar delicate aura, the glow on the walls and the floor further amplify the effect.

The objects are interpretations of puddles – that is why they are presented on the floor, in order to add to the aquatic connotations.

Materials: slamping glass, aluminium, LED diodes

Dimensions: 50x90x3 cm, 55x80x3 cm

 

THE PUDDLES OF PSEUDO-DIONYSIUS

“Even the smallest puddle reflects the sky” and forms reflexes of light. The objects are the relays – the reflected light create abstract images on the ceiling and communicate what we don’t see in our everyday lives.

Materials: beveled glass

Dimensions: 65×35 cm, 35×30 cm, 25×20 cm

 

PHANTASMAGORIA

Ephemeral images arising from light rays passing through leaves of trees – a projection of abstract images. 19th century plays with light and shadows cast by openwork surfaces called “phantasmagoria”. Shadows-images are constantly replicating matter.

Material: cardboard, metal constructions, rasters, a lightbulb

dimensions: 45x45x100 cm

 

RAYOGRAFIA

Had I the heavens’ embroidered cloths,
Enwrought with golden and silver light,
The blue and the dim and the dark cloths
Of night and light and the half-light, (…)

William Butler Yeats

Writing with light – a drawing of rays in darkness. The registering of the rays – its nature changing from an ephemeral and immaterial one into a fleshly tangible one – at the same time attesting its existence. Freezing of emotions, freezing of time.

Materials: plexiglass, a fluorescent lamp, a rope soaked in self-luminous powder, sodium glass, metal, a halogen

Dimensions: 6x6x90 cm; various dimensions

 

KROPLOGRAFIA

He who has not stayed in darkness

indeed knows nothing (…) Herman Hesse

Dispersing of light rays in clear water, glances of light in drops of rain, flares of light in dew create a unique picture – the image of light, observations of there everyday occurrences.

Materials: glass spheres, luminous elements – electroluminescence in a changing magnetic field, aluminium, LED diodes

Dimensions: various dimensions; 80x40x4 cm