subwersje światła/subversion of light

Galeria Rękawka Kraków 2012

subwersje światła

english below

Instalacja multimedialna wykorzystująca potencjał świecenia ekranu oraz odnosząca się do zawłaszczania cech przyporządkowanych efektom świetlnym w naturze do przestrzeni cyfrowej.

Jest to próba odtworzenia natury światła i cienia poprzez przedmioty edytujące światło i ujawniające swoje graficzne możliwości „rysowania światłem”.

Poprzez elementy graficzne: plamy, linie i płaszczyzny przedstawiam moje graficzne wyobrażenie formy światła. Wykorzystywany raster stanowi dla mnie rodzaj rysunku światłem w różnych materiach. Jest formą szrafu, zaciemnienia/rozjarzenia, zaznaczenia płaszczyzny. W przypadku przejrzystej tafli pleksiglasu, po której ślizga się promień światła, linie rastra są pułapką dla niego.

Różnorodność graficzna wynika z moich obserwacji świata widzialnego dzięki światłu. Próbuję je odwzorować, znaleźć formułę najlepiej go wyrażającą.

Graficzność rastra podkreśla fizyczność tafli pleksi jako materii, dodaje mu ciężaru. Zarysowania na powierzchni zatrzymują światło, nie pozwalają mu się prześlizgnąć; działają jarzeniowo. Ten rodzaj materializacji światła uzmysławia zarówno jego efemeryczność, jak i fizyczność.

Rysunek rastrowy spełnia także funkcję estetyzującą; może być odczytywany jako dekoracja. Dla mnie funkcjonuje jako przekaz: światło uwięzione i uwolnione w przestrzeni materii pleksiglasu.

elementy instalacji:

  • 2 tafle pleksiglasu grawerowane laserowo, podświetlane diodą LED
  • świetliki rybackie w formie dipola zamontowane na siatce, (luminancja zanikająca po 24 h)
  • 2 obiekty – reflektory z plastikowymi elementami cylindrycznymi przewodzącymi światło

 

subversion of light

A multimedia installation using the potential of screens’ luminosity, alluding to the appropriation of properties assigned to nature’s light effects by the cyberspace.

It is an attempt to recreate the nature of light and shadow using objects editing light and revealing its graphical capabilities – “drawing with light”.

With graphical elements – spots, lines and planes – I present my graphical notion of the form of light. The raster I have used constitutes a kind of light drawing in different substances for me. It is a form of pattern, darkening/lightening, emphasising surfaces. In the case of a transparent pane of plexiglass, on which a light ray slides, the lines of the raster screen are a trap for it.

The graphical diversity is a result of my observations of the visible world thanks to light. I try to reproduce it, find a formula that describes it best.

The graphicness of the raster accentuates the physicality of the plexiglass pane as matter, adds weight to it. The scratches on its surface stop light, don’t let it slip through; they work glow-likely. This kind of materialisation of light reminds of both its ephemerality and its physicality.

Raster drawings also fulfil the function of aestheticising; they can be understood as a decoration. In my opinion they work as a message: light trapped and freed in a space of plexiglass matter.

installation elements:

  • 2 laser engraved plexiglass panes, lit with a LED diode
  • fishing skylights as a dipole mounted on a net; a luminance fading out after 24 hours
  • 2 objects – reflectors with attached plastic cylindrical light-conductive elements