skiafobia/skiaphobia

Galeria Cellar Kraków 2015, Teneryfa Hiszpania 2016

Skiafobia

english below

Światło jest przyczyną powstawania cienia, kreuje jego kształt, walor, fakturę, gęstość. Cień jest zjawiskiem nietrwałym, szybko przemijającym. Jest smugą padającą od oświetlonego przedmiotu w kierunku przeciwnym do źródła światła. Jest obrazem przedmiotu, naśladowaniem czegoś, zaledwie zarysem, namiastką, fragmentacją realności, przeciwieństwem rzeczywistości. Jest odbiciem przedmiotu, ciemnym obrazem, słabym podobieństwem. Cień to materia poddająca się reprodukcji – niedookreślona, migotliwa, posiadająca głębię, fakturę, wypukłość. Cień bez obiektu jest tylko plamą, pozorem istnienia.

Projekt Skiafobia bazuje na pięciu idealnych bryłach platońskich opisanych w traktacie Timajos, które Platon identyfikował z pięcioma fenomenami: wodą, ogniem, powietrzem, ziemią i kosmosem. Idea geometrycznej logiki i prostoty została przeniesiona jako idea ukrytego porządku świata. Czworościan, sześcian, ośmiościan, dwunastościan i dwudziestościan stają się częścią, zasadą i ideą budowy świata.

Cień bryły bez bryły oddaje fenomen istnienia i nieistnienia: pustki, braku i obecności. Instalacja Skiagrafia to próba materializacji cienia jako bryły, animacji; uchwycenie jego pozornego istnienia, jego kształtu, nadanie mu formy. Cień, który z niczego stał się czymś namacalnym, odnosi się do mroku i śmierci; to przyczyna skiafobii – lęku przed cieniem.

Cień, który rzuca cień i ponownie rzuca cień – nieuchwytna postać czegoś urzeczywistniona i ponownie urzeczywistniona w różnych stanach: stałym i ciekłym, jak również jako projekcja i edycja ekranowa.

Instalacja składa się z:

  • brył-cieni wydrukowanych w technice druku 3D
  • animacji cienia bez bryły
  • interaktywnej instalacji ferromagnetyku
  • projekcji przekształcającego się cienia jako struktury bryły

Foto: B. Długosz

SCIAPHOBIA

Light causes shadow, gives it a shape, quality, texture, and density. Shadow as a space without light is an ephemeral occurrence that fades out quickly. It is the trail dropped from the illuminated object, going the way opposite to light. It is an image of the object, an imitation, nothing but a silhouette, a substitute, a fragmentation of reality, its opposite. It is a reflection, a black image, a weak resemblance. Shade is matter undergoing reproduction – understated, flickering, having depth, texture, convexities. A shadow without its cause is just a smudge, a semblance of existence.

The Sciaphobia project is based on the five platonic solids as described in the treatise Timaeus. Plato had paired them with the five elements: water, fire, air, earth and ether. The concept of geometrical logic and simplicity had been associated with the concept of some hidden order governing the universe. The tetrahedron, the cube, the octahedron, the dodecahedron and the icosahedron would then have become a part, idea and rule of the world.

A shadow of a solid not accompanied by the solid itself expresses the phenomenon of existence and nonexistence; voidness, emptiness and presence. Installation “Skiagrafia” is an attempt in materializing shadow as a solid, an animation; to capture its apparent existence, to shape it. A shadow that has turned from nothing into something tangible relates to darkness to death; that is the reason of sciaphobia – the fear of shade.

A shadow that casts a shadow which itself casts another shadow – an untouchable form materialized and then materialized again in different states: solid and liquid, as well as a projection and a screen edit.

The installation is comprised of:

  • Solids-shadows in 3D print
  • An animation of a shadow without its solid
  • An interactive installation involving ferromagnetic fluids
  • A projection of a morphing shadow as the structure of a soli