lumiformy

Galeria BB Kraków 2002

lumiformy

english below

Nazwa lumiformy oznacza formy świecące. To obiekty przestrzenne emitujące światło, a nazwa jednocześnie odnosi się do formy, czyli sposobu emisji światła. Inspiracją moich obiektów były odbłyśniki – reflektory w starych świecznikach, krzywe zwierciadła, światło słoneczne przenikające przez firanki, obserwacje przesuwających się świateł samochodów na suficie nocą, światło księżyca, gwiazd i latarni. Forma spirali na tafli szkła nawiązuje do jej symboliki – kontemplacji spirali o hipnotycznych właściwościach.

 

Założeniem projektu jest gra światła i cienia, smug i plam światła wyeksponowanych w ciemności. Forma tych obiektów jest powtarzalna i opiera się na kwadracie. Ta najprostsza, ale i najdoskonalsza figura geometryczna podkreśla dekoracyjne możliwości światła, układy światła i cienia.

Obiekty podzieliłam na trzy kategorie ze względu na sposób emisji światła.

Edytory (łac. editio ‘dawać, wydawać’) formują światło rozchodzące się z żarówki halogenowej przysłoniętej taflą czarnego szkła spiekanego, które dodatkowo, prześwietlone, staje się bordowe. Na aluminiowej podstawie zamontowane są wycinane laserowo aluminiowe rastry o różnym wzorze. Światło przechodzące przez otwory daje różnorodne wzory świetlne, zależnie od położenia rastra w stosunku do żarówki.

Reflektory (łac. reflexio ‘odgięcie’) wykorzystują fizyczne właściwości powierzchni przedmiotu, decydujące o tym, w jakiej mierze pochłania on, a w jakiej odbija światło. Nazwa obiektów nawiązuje także do „reflektorów” – odbłyśników w starych kinkietach – świecznikach.

Tafla szkła białego w układzie wklęsłym tworzy odbłyśnik. Źródłem światła jest halogen.

Projektory (łac. proiectio ‘wyciągnięcie’) wyświetlają czy też rzutują efekty przenikania światła przez dwa rastry, powoli poruszając jednym z nich. Ruchome plamy światła zarysowują krąg w przestrzeni.

 

elementy instalacji:

  • 18 lamp z czarnego szkła marblit na podstawie aluminiowej z rastrem
  • 9 szkieł piaskowanych podświetlanych halogenem na aluminiowym stelażu
  • 1 obiekt – mobil

materiały:

czarne szkło marblit uformowane na betonie hutniczym w technice slampingu

szkło okienne sodowe o grubości 6 mm, piaskowane, uformowane, natryskiwane płynnym aluminium

aluminiowe rastry

tealight

 

lumiforms

The name – lumiforms – means 'luminous forms’. They are spatial objects emitting light, the name referring to the form – the way light is emitted. The kind of reflectors found in old candle holders, curved mirrors, sunlight penetrating curtains, observing car lights as they move across the ceiling at night, light of the moon, stars, lanterns – these were my inspiration. The spiral shape on a glass tile also refers to its symbols – contemplation of the spiral with its hypnotic properties.

The assumption of the project is a play of light and shadows, smudges and splodges of light exposed in the dark. The form of these objects is repeatable and is based on the shape of a square. The simplest, yet most perfect geometric figure emphasises the decorative value of light, configurations of light and shadow.

I have developed three categories that differentiate objects depending on the way they emit light:

editors (Latin editio – to give out) form light dispersing from a halogen lightbulb covered by a pane of black sintered glass, which in addition, when overexposed, becomes burgundy. Light passing through holes creates diverse patterns, depending on where the raster screen is relative to the lightbulb.

reflectors employ the physical attributes of their surface deciding to what extent light is absorbed and to what extent it is reflected. The name also relates to reflectors – the ones found in old sconces (candle holders).

A concave tile of white glass makes for a reflector. The halogen lightbulb is the light source.

projectors display or project the effects of light’s penetrating through two rasters, one of them slowly moving.

Mobile spots of light draw a circle in space.

 

installation elements:

  • 18 lamps made out of Marblit black glass on an aluminium base with a raster screen
  • 9 pieces of sandblasted glass backlit with halogen lights on an aluminium frame
  • 1 object – a mobile

materials:

  • Marblit black glass formed on a steel mill by slamping
  • sodium window glass, 6 millimetres thick, sandblasted, formed, sprayed with liquid aluminium
  • aluminium raster screens
  • tea lights