luce da luce

Galeria Lokator Kraków 2010

luce da luce

english below

światło(ść) ze światłości

światło ze światła

W instalacji luce da luce nawiązuję do biblijnego aksjomatu, że światło może powstać tylko ze światła poprzez interakcję z materią, czyli zmaterializować się w ośrodkach przejrzystych, przezroczystych, semitransparentnych, odbijających i załamujących światło. Kolor dany jest przez światło.

Transmisja światła poprzez materię, która jest medium, zmienia je i materializuje. Instalacja jest próbą uchwycenia światła w materiale szkła, wody, projekcji w ciemności, w zakurzonej przestrzeni. Rozpatrywanie fizyczności szkła jako substancji zbliżonej do ciała stałego, w naszym odbiorze zbliża je do cieczy, natomiast sztywność i kruchość do ciał stałych. Te właściwości charakterystyczne dla różnych stanów skupienia są powodem nazwania szkła liquid stone – ‘płynnym kamieniem’. W instalacji wykorzystuję fizyczne i estetyczne właściwości szkła, który dla mnie jest materiałem niezwykłym.  Ciemna przestrzeń piwnicy pozwala skupić uwagę na zdecydowanych liniach promieni trwających w ciemnościach, kondensacji blasku w szklanym naczyniu, załamaniu i odbiciu światła, wreszcie na nieco zamazanych plamkach i rozbłyskach pojawiających się na ciemnym tle. Natomiast powierzchnie odbijające pomnażają blask.

Sposób ekspozycji powoduje wzmożone angażowanie wszystkich zmysłów: wzroku (eksploatowanie wszystkich rodzajów rejestracji, emisji i przekazywania światła), dotyku (faktury powierzchni), słuchu (szumiąca woda), węchu (specyficzna atmosfera piwnicy starej krakowskiej kamienicy). Ta wielozmysłowość odbioru wzmaga odczuwanie jakby zmaterializowanego światła. Piękno staje się tożsame z blaskiem.

 

elementy instalacji:

  • szklany pryzmat wodny oraz wydruk rastra czarno-białego nawiązujący do eksperymentów optycznych J. W. Goethego
  • lustra fazowane oraz videomapping pt. Kałuże
  • szklany pojemnik z poruszającą się wodą oraz projekcja graficznych symboli słońca – interaktywne odbicia na ścianie
  • fragment ściany-wnęki pomalowany naświetlaną farbą
  • refleksy od rozbitego utlenionego lustra

 

luce da luce

light from light

By means of this installation, luce da luce, I alluded to the biblical axiom which states that light can only be created from light by interacting with matter – that is, it can only materialise in clear, translucent, transparent media reflecting and refracting light. Colour is defined by light.

Light transmission through light – a medium – changes and materialises it. The installation is an attempt to capture light in glass, water, projections in dark, in a dusty space. Considering physicality of light as a substance close to a solid brings glass closer to liquids – but stiffness and fragility to solids – under our reception. Those properties – characteristic for the various physical states – are the reason for calling glass a “liquid stone”. I employ the physical and aesthetic qualities of glass – an extraordinary material for me – in my installation. The dark space the cellar provides allows us to focus on the resolute lines of rays persisting in the dark, on how the shine condenses in a glass vessel, finally on slightly blurred spots and flashes on the dark background; while reflective surfaces multiply the shine.

The way this is exposed makes for increased engagement of every sense: sight (exploiting every kind of registering, emitting and transferring of light), touch (factures of surfaces), hearing (the humming of water), smell (the particular atmosphere of the cellar of an old tenement house in Cracow). This polisensory of reception increases the impression of a seemingly materialised light. Beauty comes to be equivalent to the shine.

Installation elements:

  • a glass prism and a print-out of a black-and-white raster alluding to J. W. Goethe’s optical experiments
  • phased mirrors and a videomapping – Puddles
  • a glass container with moving water and a projection of graphical symbols of the sun – interactive reflections on a wall
  • a fragment of a recess wall painted with irradiated paint
  • reflections of a broken oxidised mirror