limes zero

naN group
english below

Wszystko, co jest w ruchu, poruszane jest przez coś innego – a to co zostało poruszone, dąży do równowagi. Ruch do początku, do zera, wsteczny. Coś, co powstało zniknie. Zatrzyma się, wróci do punktu wyjścia, zostanie zburzone, zlikwidowane. Nieważna staje się przyczyna ruchu, czy to produkcja telefonów w Telosie, czy twórczość prezentowana na wystawie; ostateczne dążenie do równowagi oznacza destrukcję, anihilację, bezruch, pustkę,

Harmonograf mechaniczny rysujący spirale, wprawiany w ruch przez widza po chwili powolnym ruchem zatrzymuje się w środku pulpitu; w trakcie ruchu zostawił jednak fascynująco precyzyjny i subtelny rysunek; zarysowane świadectwo ruchu jednostajnie opóźnionego. Przyczyna ruchu – primus motor zaniknął ale ślad – świadectwo dokonanego ruchu – pozostał.

Bezruch to bezżycie. Obiekty balansujące są wycinkiem rzeczywistości fabrycznej, która już zatrzymała się, została zlikwidowana, a jej materialne ślady powoli zostają zatarte. Fragmenty, ścinki życia fabryki umieszczone na balansach jeszcze delikatnie dają oznaki istnienia, zanim ruch wywołany siłami grawitacji zaniknie. Niedługo budynek zostanie zburzony, a nowy rozpocznie swoje chwilowe istnienie.

elementy instalacji: harmonograf, obiekt wolnostojący, wym. około 100x80x100 cm z podwieszanym blatem; rysunki ozalidowe obiekty balansujące z elementami zastanymi rośliny doniczkowe biurowe poruszane silnikami niskonapięciowymi

Wystawa w ramach Cracow Gallry Week 2019 – KRAKERS

kurator: Przemysław Paliwoda

Wszystko, co jest w ruchu, poruszane jest przez coś innego, zauważył Arystoteles. Wydaje się, że przyczyna ruchu może znajdować się w poruszającej się rzeczy, stanowić jej naturę, lub być
zewnętrzna. Układa się to jednak zawsze w łańcuch przyczyn, na końcu którego wypatrywano tej pierwotnej (primus motor). Interesujące wydaję się jednak samo zaistnienie ruchu, przejście od
możliwości do dokonanego, czyli sam akt działania. W podstawowej formie ruch to zmiana obiektu, w tym też jego położenia, w stosunku do przyjętego układu odniesienia. Jest to
podstawowy fenomen, a prosty ruch wydaje się szczególny. Może dlatego Charles Baudelaire powiedział: Nienawidzę ruchu, który wypacza linie? W 1933 roku Ralph Steiner nakręcił
„Mechanical Principles” w podziwie dla ruchomych części urządzeń. Wystawa odbywa się w dawnych pomieszczeniach produkcyjnych, w miejscu gdzie działała najpierw fabryka wyrobów
metalowych, następnie fabryka aparatury pomiarowej, a później zakłady telekomunikacyjne.

Autorzy:
Agnieszka Łukaszewska, Przemysław Paliwoda, Adam Panasiewicz, Alicja Panasiewicz,
Anna Pichura, Maria Pyrlik, Mariusz Sołtysik, Dominik Stanisławski

8—30 kwietnia 2019
miejsce wystawy: ul. Cieszyńska 9, Kraków – była fabryka telefonów TELOS

 

Everything which moves is set in motion by some other thing, and what was made to move tends to return to its previous balance.
Movement towards the beginning, toward nothingness, in retrograde. What has come to be is going to eventually disappear—it will cease movement, come back to the starting point, get torn down, cleared away. The cause of the movement becomes unimportant—be it cell phone production at the Telos company or the works shown at the exhibition—the gravitation towards stability necessitates destruction, annihilation, stillness, emptiness.
The harmonograph, which draws spirals once nudged by a viewer, grinds to a standstill after an amount of time right at the centre of the board; during its operation, however, it drew a marvellously precise and intricate image— graphical proof of uniform deceleration. The cause of the movement—the first cause, so to speak—is no longer there, but it has left a trace—evidence for the movement that was.
Movelessness is lifelessness. Balancing objects are a slice of the reality of the factory world which has stalled, which has been annulled, with remains of its material existence being erased bit by bit. Shavings, parings of the former factory placed on the balances still give faint signs of their existence—that is, until the movement gravity induced decays. The building is going to be demolished soon, with a new one purported to take its place for another moment.

Installation components: a harmonograph (standalone, 100×80×100 cm = 3⅓×2⅔×3⅓ ft, with a suspended board); glass engraved drawings; balancing objects with found elements; desk flowers (potted) moved around by low voltage engines.