Hello darkness, my old friend

SACO Biennal Antofagasta, Chile

Hello darkness, my old friend

SACO Biennal Antofagasta, Chile

not a Number group (Alicja Panasiewicz, Adam Panasiewicz)

2023

english below

Doświadczenie miejsca, eksploracja specyfiki przestrzeni pustyni zarówno w ciągu dnia i nocy, zainicjuje proces refleksji nad konstrukcją percepcją, naturą i kulturą a w rezultacie powstaną interwencje artystyczne, które nazywamy “subtelnymi”.

Opierając się na filozofii Maurice Merleau-Ponty i koncepcji osmotycznego związku podmiotu i świata: „zmysł wzroku jest widzeniem cielesnym, które z kolei jest nieodłączną częścią <<ciała świata>>: nasze ciało jest przedmiotem pośród innych przedmiotów i jednocześnie tym, który je widzi i ich dotyka”. Jego zdaniem przenikają się one nawzajem i wzajemnie definiują; podkreślał również symultaniczny i interakcyjny charakter wszystkich zmysłów. „Moja percepcja nie jest zatem sumą wzrokowych, taktylnych i słuchowych danych: postrzegam w sposób totalny całym sobą, ujmuję unikalną strukturę rzeczy, wyjątkowy sposób bycia, który przemawia do wszystkich moich zmysłów jednocześnie”.

 W instalacji site specific podejeliśmy kilka aspektów w kontekście istnienia jako procesu, ciągłości pomimo zmiany, pozornego trwania.

miejsce:

 • pustynia Atacama, najsuchsze miejsce świata, które może być jako ekstremum; jałowość, zniszczenie
 • odkrywkowa kopalnia miedzi Chuquicamata, miedź jako symbol bogactwa i zniszczenia

czas:

 • rozkwit i upadek przemysłu wydobywczego miedzi: wyludnienie miast, zatrucie arszenikiem, degradacja przyrody

materia:

 • miedź jako symbol światła
 • proces krystalizacji, tworzenia się, formowania, dojrzewania, zmiany stanu skupienia

immateria

 • nawiązanie do historycznej inkaskiej techniki obserwacji nieba poprzez odbicie od powierzchni wody wylanej na rzeźbionym kamieniu

multisensoryczność:

 • poszukiwanie unikatowej struktury rzeczy, który przemawia do wszystkich moich zmysłów jednocześnie
 • doświadczenie zmysłowe dokonujemy całym naszym ciałem jednocześnie i która otwiera się na świat międzyzmysłowy (Maurice Merleau-Ponty)
 • “spostrzeżenia to hipotezy” (Richard Gregory) – proces poznawczy to nieustanne weryfikowanie sądów o otaczającej rzeczywistości. Świat, który widzimy, powstaje w naszych głowach.

Forma koła, tworząca rodzaj basenu, zostanie wypełniona roztworem siarczanu miedzi. Instalacja będzie zmienna w czasie: roztwór stopniowo będzie się krystalizować i tworzyć kryształy niebieskie lub białe w określonych kształtach uzyskanych poprzez wykorzystanie drutu miedzianego.

 

Hello darkness, my old friend

SACO Biennal Antofagasta, Chile

not a Number group (Alicja Panasiewicz, Adam Panasiewicz) Poland

The experience of place, the exploration of the specificity of the desert space both during the day and night, will initiate a process of reflection on construction, perception, nature, and culture. The result will be artistic interventions that we call „subtle”.

Subtle interventions are artistic activities in open spaces that we have been undertaking for several years in various locations: https://subtleinterventions.up.krakow.pl/.

They are attempts at cultural inscription into a place’s historical/geographical/social specificity.

The human being, who is a being rooted in culture, co-creates, interprets, and transforms it. In contact with other cultural structures, we are confronted with the unknown. Our interpretations are always linked to our personal experience, the knowledge gained from this encounter.

As artists working in natural and cultural settings, we should act with sensitivity, subtlety. We employ artistic strategies that create a broad spectrum of interventions in the found space as ephemeral and processual installations. It is not only the context of the place that becomes important but also the cultural context deriving from history.

The juxtaposition of notions of place and its history, the contrast of stereotypes and generally known facts with the found space, light, climate, and colours is an exciting track for us.

It is a reinterpretation.

Another clue is the phenomenon of perception. Drawing on the philosophy of Maurice Merleau-Ponty and the concept of the osmotic relationship between subject and world: „: the sense of sight is an embodied vision that is an incarnate part of the 'flesh of the world’. Our body is an object among other objects and that which sees and touches them.”  In his view, they interpenetrate and mutually define each other; he also emphasised the simultaneous and interactional nature of all the senses. „My perception is [therefore] not the sum of visual, tactile and auditory givens: I perceive in a total way with my whole being, I grasp a unique structure of the thing, a unique way of being, which speaks to all my senses at once.”

In site-specific installations, we would like to address several aspects in the context of existence as a process, continuity despite the change, apparent duration,

site:

 • The Atacama desert, the driest place in the world, which can be seen as an extreme; barrenness, destruction
 • the Chuquicamata open-pit copper mine, copper as a symbol of wealth and destruction
 • dried out Salar de Atacama salt lake – in alchemy, salt is one of the principles of the world, one of the philosophical elements, one of the names of materia prima
 • the world’s highest volcano Ojos del Salado, 6893 m above sea level

matter:

 • salt extracted from seawater by evaporation represents „fire extracted from water”; it is a symbol of physical transformation (corrosion and preservation) and spiritual and moral transformation (protection from corruption, demoralisation, and depravity)
 • salt as matter in its solid state
 • copper as a symbol of light
 • the process of crystallisation, formation, maturation, change of state of aggregation

immatter:

 • a reference to the historical Inca technique of sky observation through reflection from the surface of water spilt on a carved stone
 • luminous effects associated with the flickering of light on the plane of water
 • Fata Morgana – optical phenomena associated with the rippling of hot air

 

multi-sensoriality:

 • the search for a unique structure of things that appeals to all my senses simultaneously
 • a sensory experience […] we achieve with our whole body all at once, and this opens up to the world of interacting senses (Maurice Merleau-Ponty)
 • „perceptions are hypotheses” (Richard Gregory) – the cognitive process is a constant revision of judgements about the surrounding reality. The world we see is created in our heads.

The form of a circle (symbol of salt) will be limited by sloping walls (forming a kind of pool). It will be filled with copper sulphate solution or salt solution.

The installation will be variable in time: the solution will gradually crystallise and form blue or white crystals in specific shapes obtained through the use of copper wire.

 

photos: Bienal Saco 1.1 Exposicion