[alter]

OFF Frame Gallery, Kraków, 19-21 kwietnia 2018 r.

[alter]

english below

Działanie polisensoryczne w zakresie definiowania i eksplorowania skutków cyfrowego przetworzenia. Kompresja, dekonstrukcja czy migotanie optyczne to alteracja formy i treści, determinująca percepcję wielozmysłową.

Czy możliwy jest powrót do źródła, do sygnału analogowego; cofniecie się do stanu przed digitalizacją, czy też przekształcenie jest ostateczne i bezpowrotne? Alteracja alteracji.

Projekt [alter] opiera się na strategii crossover – przekraczaniu granic digitalnych reprezentacji i wynikiem kompilacji wielu technik. Rozszyfrowanie ich znaczeń jest możliwe tylko w określonych przez autorów, specyficznych warunkach.

Widz/uczestnik będzie prowokowany do rozpoznawania subtelnych zmian i testowania złudności zmysłów. Świat realny to – być może – tylko „skórka”, pod którą znajduje się …

Inspiracją projektu jest naukowy fakt, że wszystko co istnieje – rezonuje. Drgania o różnej częstotliwości odbieramy wszystkimi zmysłami jako dźwięk, elektryczność, ciepło, światło/kolor, promienie X a także fale kosmiczne i – być może – mentalne i eteryczne. Rezonans został przetłumaczony przez grupę naN na język sztuki.

Kolekcja szumów cywilizacyjnych, nagranych w różnych miejscach, zarówno własnych domowych, jak i pozbieranych z różnych miejsc świata stały się kanwą projektu [alter]. Szumy/dźwięki zestawione, skomponowane metodą serializmu, a szczegółowiej: dodekafonii zostały wytłoczone na płytach winylowych. Użycie multimedialnych narzędzi oraz softwear’u to transformacja i alteracja surowego, naturalnego materiału. Odtwarzanie go z tradycyjnych winylu przy pomocy bardzo niedoskonałego patefonu (tuby), wynalezionego 150 lat temu przez Thomasa Edisona, jest próba powrotu do prostych efektów akustycznych, podstawowych dźwięków tła oraz maszyn mechanicznych. Powrót do sygnału analogowego to cofnięcie się do stanu przed digitalizacją, zarówno dźwięków, jak i obrazu – odczuć wielozmysłowych. Wykorzystanie technik multimedialnych w połączeniu z prymitywnymi efektami akustycznymi daje nowy, zaskakujący efekt.

Grafiki, które są nadrukowane na 12 płytach winylowych są zainspirowane sztuką hałasu i odnoszą się zarówno do obrazów cyfrowych jak i „prehistorii” obrazu fotograficznego.

Sztuka hałasu – art of noise – eksploruje dźwięki otoczenia, których źródłem są: natura, przemysł, urządzenia mechaniczne, hardware i urządzenia multimedialne.

Szumy zostały wzmocnione poprzez akustyczny efekt pudła rezonansowego (metalowy stożek) przekładającego rezonans na dźwięk oraz drgania. Dodatkowo efekt rezonansu został zarejestrowany przez digitalny oscyloskop i przełożony cyfrowo na obraz oscyloskopowy i odgłos szumu.

Wielozmysłowy odbiór drgań, czy to impulsu dźwiękowego modulatora, czy wizualnego migotania, czy też pierwszego instrumentu strunowego – monochordu daje widzom możliwość odczucia rezonansu odczuwanego wielozmysłowo.

Instalacja może być prezentowana w dowolnej przestrzeni, najlepiej białej, z dwoma pomieszczeniami. Jej układ można dopasować do konkretnej przestrzeni, a ilość elementów modyfikować.

Projekt [alter] został zaprezentowany w Galerii Off Frame w Krakowie w czasie Cracow Gallery Weekend – KRAKERS w kwietniu br.

Elementy instalacji:

– stożek metalowy jako pudło rezonansowe wzmacniające szumy edytowane z 5 głośników rezonansowych umieszczonych na dnie stożka o wym. fi 80 cm, wys. 110 cm. Rejestracja dźwięku wydobywającego się ze stożka i przesyłanie go w czasie rzeczywistym do digitalnego oscyloskopu edytującego charakterystykę dźwięku na ścianę w postaci projekcji multimedialnej;

– video wykorzystujące efekt anaglifu – kanał zielony i czerwony oglądane przez okulary anaglifowe;

– struny fortepianowe jako monochordy do eksperymentów z rezonansem i zależnościami harmonicznymi;

– interaktywny syntezator dźwiękowy, dźwięk modulowany poprzez myszkę (labirynt),

– wiszący stożek metalowy jako patefon, wym. fi 80 cm, wys. 110 cm oraz silnik poruszający płyty winylowe – odtwarzanie nagrania z płyty winylowej;

– 12 płyt winylowych z nagranym oryginalnym dźwiękiem metodą dodekafonii; płyty z nadrukiem w postaci grafik czarno-białych.

One of the inspirations for the project was the scientific fact that everything that exists resonates. We perceive vibrations of miscellaneous frequencies with all our senses as sound, electricity, heat, light/colour, X-rays, even cosmic waves, and possibly mental and ethereal waves. The naN group has translated resonance to the language of art.

A collection of noises of our civilisation, recorded in different environments — our own homes as well as various spots in the world — were the groundwork of the [alter] project. We have pressed noises and sounds compiled and composed serially, or — strictly speaking — in a dodecaphonic fashion onto vinyls. Usage of multimedia tools and software is transforming and altering raw, natural material. Playing it back from traditional vinyl disks with an imperfect gramophone (tube) invented 150 years ago by Thomas Edison is an attempt to return to simple acoustic effects, basic background sounds and mechanical machines. Returning to analogue signal is going back to a state before digitalisation of both sounds and image, a multisensory experience. Using multimedia techniques combined with primitive acoustic effects yields an unseen, surprising effect.

The overprints on the 12 vinyls are inspired by the art of noise and pertain to digital images as well as the „prehistory” of photographic imagery.

Art of noise is a field that explores environment sounds, the sources of which are: nature, industry, mechanical devices, hardware and multimedia equipment.

The noises are amplified by the acoustic effect of the resonance box (the metal cone) translating the resonance into sound and vibrations. Additionally, the resonance effect is registered by a digital oscilloscope and digitally reworked into an oscilloscope image and noise.

The multisensory reception of vibrations, whether it is the sound impulse of the modulator or of the first string instrument — the monochord — gives the visitors the ability to perceive resonance multisensorically.

The installation can be presented in any space — preferably white and consisting of two rooms. Its arrangement can be made to fit any specific space, and the number of elements can be modified.

The [alter] project was first presented in the Off Frame Gallery during the Cracow Gallery Weekend (KRAKERS) in April of this year.

Installation elements:

– a metal cone serving as a resonance box for amplifying noises emitted from five resonance speakers placed under its base, diameter 80 cm, height 110 cm;

– continuous recording of sounds emerging from the cone then transmitted to a digital oscilloscope projecting its characteristics;

– an anaglyph video with red and green channels to be watched through anaglyph glasses;

– piano strings as monochords used for resonance and harmonic relations experiments;

– an interactive sound synthesizer modulated by the mouse (a labyrinth);

– a suspended gramophone cone, diameter 80 cm, height 110 cm, and a motor for rotating vinyls — playback of sounds recorded onto them;

– 12 vinyls containing an original recording of sounds arranged dodecaphonically, with black-and-white overprints.

not a Number group, 2018