RAZZLE DAZZLE TRASH

Galeria 113, Instytut Sztuk Pięknych UJD, Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 10

grupa not a Number
Alicja Panasiewicz/Adam Panasiewicz

english below

RAZZLE-DAZZLE TRASH to eksperyment badający widzenie przestrzenne wobec reprezentacji dwuwymiarowej. Efekty optyczne wywołane przez wzory graficzne oraz to, jak je postrzegamy, znajdują się wciąż w obszarach dociekań naukowych.

Użyliśmy kształtów geometrycznych i wzajemnie się przenikających płaszczyzn, by wykreować zaskakujące przestrzenie, łudzące perspektywy, niepokojące obrazy. Zamieniliśmy zależności przestrzenne występujące w rzeczywistości na liniowe, kątowe i barwne, dostosowując je do płaszczyzny obrazu.

By wyznaczyć przestrzeń percepcyjną obrazu, uwydatniliśmy aberracje optyczne, wywołujące współoddziaływanie form. Za pomocą animacji, wzorów i deseni przekształcamy perspektywy. W swoich pracach chcieliśmy nawiązać do odczucia zawrotu głowy i braku równowagi, posługując się wzbudzającymi je kontrastowymi wzorami i powolnymi ruchami kształtów.

Nasze działania krytycznie odnoszą się także do obecnego problemu cywilizacyjnego: rosnącej ilości śmieci i odpadków powstających na liniach produkcyjnych. Ukrywamy je zarówno przed wzrokiem, jak i umysłem.

Kamuflaż dazzle to rodzaj kamuflażu stosowanego podczas I i II wojny światowej. Kubistyczne desenie, nakładające się na formę statku, skutecznie utrudniały ocenę ich prędkości i kierunku łodziom podwodnym. Wzór stanowiły mocno kontrastujące kolory i złożone kształty, zaczerpnięte z kubizmu.

 

RAZZLE-DAZZLE TRASH is an experiment exploring spatial perception in the face of two-dimensional representation. Optical effects caused by graphic patterns and how we perceive them are still found in scientific research areas.

We used geometric shapes and interweaving spaces to create surprising environments, deluding perspectives, and unexpected images. We have changed the spatial relationships that we experience in reality into linear, angular and colorful ones, adapting them to the image plane.

In order to determine the perceptual space of the image, we have highlighted optical aberrations that cause forms to interact with each other. By using animations, patterns and patterns we transform perspectives. In our works we wanted to refer to the feeling of dizziness and imbalance, using contrasting patterns and slow movements of shapes.

Our work is also critical of the present civilization problem: the growing amount of rubbish and waste resulting from production lines. We hide them both from our eyes and minds.

Dazzle camouflage is a type of camouflage used during the First and Second World Wars. Cubist patterns, overlapping with the ship’s form, effectively made it difficult for submarines to evaluate their speed and direction. The pattern was strongly contrasting colors and complex shapes, taken from Cubism.