obecność obowiązkowa/1:200000

Galeria Mini Kraków 2014, Galeria XS Kielce 2015

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA
Intermedialna instalacja z użyciem mediów cyfrowych jest interpretacją fizycznej obecności istoty ludzkiej tu i teraz; materialności ciała pozostawiającej trwały ślad w materii świata. Odnosi się do ponadczasowych, monumentalnych tematów sztuki – życia, śmierci i przemijania; materialności ciała i bezcielesności ducha. Towarzysząca nam nieustająco milcząca obecność przodków – dwieście tysięcy procent ludzkiej populacji stanowią już zmarli. I chociaż ich ciała stanowią aż, i zaledwie, jeden procent gleby, oddziaływanie idei jest nieskończone i niepoliczalne.
Kluczową rolę w instalacji odgrywa światło, które jest w swej okresowości i cykliczności głównym czynnikiem uruchamiającym widzenie, przeżywanie, wrażenie. Celem tego eksperymentu artystycznego jest wyeksponowanie momentu przeżywania usytuowanego pomiędzy aparatem wzrokowym a myślą, wspomnieniem, wiedzą. Wrażenie – subiektywne, a jednocześnie specyficzne dla nas wszystkich.
Zjawisko edycji światła, projekcja formy wizualnej jest zanikającym w czasie obrazem w postaci pulsującego punktu, porcji energii elektromagnetycznej. Porcji światła, która, wpadając do oka, wywołuje reakcję siatkówkową, reakcję chemiczną rodopsyny – światłoczułej substancji naświetlającej się w określonym odcinku czasu – by następnie z pewnym opóźnieniem, bezwładnością powrócić do stanu początkowego.

Alicja Panasiewicz / Adam Panasiewicz

 

LIGHTPRESENCE

 

‘LightPresence’ is an ‘intermedial’ installation using digital media, as an interpretation of physical presence of human beings here and now, that is, the materiality of the body, leaving a permanent mark in the matter of the world. It pertains to timeless, monumental topics of art – life, death and the passage of time, the materiality of the body and the immateriality of the spirit. We are all accompanied by the voiceless, eternal presence of our predecessors ­­– equivalent to 200000% of the people currently alive. Even though their bodies are only (and as much as) 1% of the ground, the idea affects us eternally and immeasurably.

The key element of the installation is light, of periodic nature, as the essentiality that allows us to see, perceive and experience. The objective of this artistic experiment is to expose the moment of perception located between the eye apparatus and thoughts, memories, knowledge. Perception is simultaneously subjective and specific to everyone.

The phenomenon of editing light, projecting a visual form is an image fading out with time, as a pulsating point, a portion of electromagnetic energy. The portion, when caught by the eye, results in a reaction in the retina, of a chemical substance, namely rhodopsin, that becomes illuminated in some short amount of time – just to return to the starting state inertially.

by Alicja Panasiewicz / Adam Panasiewicz

Interactive animation by Bruno Panasiewicz